Hopp til innhold

Forslag til arbeidsmåter og sluttprodukter

 • Dere kan bruke de årlige skolekonkurransene ved 22. juli-senteret som utgangspunkt for et tverrfaglig prosjekt.

 • Skoleklassen kan vise prosjektets sluttprodukt for en parallellklasse eller for et annet trinn. Dette kan være i form av plakater og film, eller klassen kan holde øvelser eller undervisningsopplegg for andre elever.

 • Elevene kan intervjue foreldre eller andre eldre familiemedlemmer som selv husker 22. juli. Hvordan hørte de om det, hva tenkte og opplevde de da angrepet skjedde og i etterkant? Dersom foreldrene ikke bodde i Norge i 2011, kan elevene spørre dem om når og hvordan de hørte om 22. juli, og hva de tenkte da. Dere kan ta inspirasjon fra HIFO sin historiekonkurranse «Min familie i historien».

 • Elevene kan spille inn podkast i tilknytning til 22. juli.

Norsk

 • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
 • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon
 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium
 • Konspirasjonsteorier, falske nyheter, kildebruk og -kritikk
 • Medier og alternative medier
 • Chan-forum, kommentarfelt, hatprat, bildebruk og memes
 • Dikt, sanger og tekster om 22. juli
 • Sjangre og argumentasjon

Samfunnsfag

 • vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår
 • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast
 • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar
 • utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten
 • Konspirasjonsteorier, falske nyheter, kildebruk- og kritikk, medier og alternative medier
 • Rasisme, diskriminering, fordommer, toleranse og mangfold
 • Demokrati, demokratisk medborgerskap og trusler mot demokratiet
 • Menneskerettigheter, ytringsfrihet og -ansvar
 • Rettsstat, norsk rettssystem, kriminalitet, straffesystem og tilregnelighet

Engelsk

 • bruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling
 • lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster
 • lese sakprosatekster og vurdere hvor pålitelige kildene er
 • bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte
 • Konspirasjonsteorier, falske nyheter, kildebruk og -kritikk
 • Medier og alternative medier
 • Engelskspråklige mediers omtale av 22. juli
 • Bruken av engelske ord og uttrykk i høyreradikal/ekstrem internettkultur
 • Transnasjonal samhandling og utveksling av meninger og holdninger/ internasjonale nettbaserte fellesskap muliggjort av felles språk

KRLE

 • sammenligne og vurdere kritisk ulike kilder til kunnskap om religioner og livssyn
 • utforske og presentere hvordan elementer fra kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur
 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
 • Konspirasjonsteorier som omhandler religioner og religiøse
 • Antisemittisme og muslimfiendtlighet versus religionskritikk – hvor går grensen?
 • Terroristens bruk av og forhold til kristendommen
 • Religiøs ekstremisme
 • Samhold, fellesskap, mangfold og inkludering

Valgfagene

Innsats for andre

 • planlegge og utvikle sosiale tiltak som bidrar til et inkluderende samfunn

Demokrati i praksis

 • gjøre rede for grunnleggende demokratiske verdier, prinsipper og utfordringer

Medier og kommunikasjon

 • vise digital dømmekraft og følge regler for ytringsfrihet og personvern i egen medieproduksjon
 • innhente, vurdere og bearbeide relevante kilder i eget arbeid
 • reflektere over hvordan individet og samfunnet påvirkes av kommunikasjon gjennom ulike medier
 • Konspirasjonsteorier, falske nyheter, kildebruk- og kritikk
 • Medier og alternative medier
 • Internettbruk, chan-forum, ytringsfrihet og hatefulle ytringer
 • Rasisme, diskriminering, fordommer, toleranse og mangfold
 • Demokrati, demokratisk medborgerskap og trusler mot demokratiet