Kan jeg undervise om 22. juli for barneskoleelever?

Mange lærere i barneskolen lurer på om det er greit å undervise om 22. juli til sine elever. Etter hvert som terrorangrepet ligger lengre bak oss i tid merker vi økt forespørsel om undervisning fra mellomtrinnet. Mange barn har hørt om 22. juli fra ung alder, de har sett filmer om 22. juli eller plukker det opp på barne-tv eller i aviser for barn. Når elevene dine begynner å spørre om 22. juli tenker vi at det er greit å begynne å ta for seg tematikken, men da på en tilpasset måte for denne elevgruppen.

På denne siden finner du noen tips til hvordan du kan gå frem, men husk at det er du som kjenner elevene best og du må tilpasse deretter. Vi har ett spesielt viktig tips når det kommer til hvor detaljert du skal være i undervisning om 22. juli på barneskolen: Du trenger ikke gå inn på de aller verste detaljene, og du bør som regel ha kjærlighetsfortellingen og samhold i fokus. Når elevene dine spør, skal de få svar. Men det er ikke sånn at du trenger å være den som tar opp alle detaljene. Vår erfaring er at jo yngre elevene er, jo mer detaljerte er de i sine spørsmål. Det kan kanskje oppleves overraskende eller ubehagelig. Men får de ikke svarene fra deg, finner de lett opp sine egne svar og bilder i egne hoder. Vi skal være trygge voksenpersoner, lytte og gi svar der vi kan.

Forslag til arbeidsmåter og sluttprodukter

 • Bruk gjerne veiledningene Hvordan snakke med barn om vanskelige temaer og Hvordan å snakke med barn om 22. juli - disse finner du i listen over nedlastbare dokumenter under.

 • Bruke barnetegninger som utgangspunkt for å snakke om hendelsesforløp og motiv – se i listen over nedlastbare dokumenter under.

 • Bruke gjenstander som roser, brev og bamser for å snakke om respons og samhold etter 22. juli.

 • Bruke kunst fra Regjeringskvartalet som et utgangspunkt for å tematisere 22. juli. Et eksempel er Grass Root Square. Kunstverket kan brukes for å snakke om fellesskap og demokrati. Ta for eksempel utgangspunkt i en av de grønne menneskestatuene. Dikt opp en fortelling om denne personen. Hvem er hen i felleskapet, og hvordan kan man inkludere denne personen?

 • Bruk videoklipp i undervisning – for eksempel Supernytt har tematisert 22. juli.

 • Elevene kan intervjue foreldre eller andre eldre familiemedlemmer som selv husker 22. juli. Hvordan hørte de om det, hva tenkte og opplevde de da angrepet skjedde og i etterkant? Dersom foreldrene ikke bodde i Norge i 2011, kan elevene spørre dem om når og hvordan de hørte om 22. juli, og hva de tenkte da. Dere kan ta inspirasjon fra HIFO sin historiekonkurranse «Min familie i historien».

Samfunnsfag

Etter 4. trinn

 • presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane fins
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet
 • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder

Etter 7. trinn

 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land
 • reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser

Kristendom, religion, livssyn og etikk

Etter 7. trinn

 • gjøre rede for hva menneskerettighetene innebærer for ytringsfrihet, religionsfrihet og religiøse minoriteters situasjon i Norge

Kunst og håndverk

Etter 7. trinn

 • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider

22. juli-senterets kildeoppgave kan tilpasses mellomtrinnet ved å bytte ut kilder med noen som er mer egnet for målgruppen: